Бібліографічний покажчик нових надходжень за ІI квартал 2015 року

 

1.

     66.023   А66

         Андрієв, І. А.    Розрахунок лінзових і сильфонних компенсаторів [Текст] : Підруч. / І. А. Андрієв, І. О. Мікульонок. – К. : НТУУ "КПІ", 2008. – 88с.

(1 прим.)

2.

     038   Б87

         Братичак, М. М.    Англо-німецько-польсько-український словник з хімії та технології полімерів [Текст] / М. М. Братичак, Г. Броза, О. Т. Астахова. – Львів : Львів. політех., 2009. – 482с.

(1 прим.)

3.

     681.3   Л12

   Лабораторний практикум з програмування [Текст] : Навчальний посібник / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк, О. В. Прищепа та ін. – Рівне : НУВГП, 2011. – 495с.

(4 прим.)

4.

     621.1   Г37

         Герасимов, Г. Г.    Нагнітачі та теплові двигуни [Текст] : Навч. посіб. / Г. Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП, 2012. – 552с.

(1 прим.)

5.

     669  

         Доброногов, В. Г.    Застосування корозійностійких, жаростійких, жароміцних сталей і сплавів у хімічному машино- та апаратобудуванні [Текст] : Навч. посібник / В. Г. Доброногов, І. О. Мікульонок. – К. : КПІ, 2011. – 264с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

6.

     004.4   Д79

         Дубинін, А. І.    Використання пакета MATHAD у хімічній інженерії [Текст] : Навч. посібник / А. І. Дубинін. – Львів : Львів. політех., 2010. – 240с.

(1 прим.)

7.

     681.3   З-91

         Зубик, Л. В.    Практикум з інформатики. Основи PHOTOSHOP [Текст] : Навчальний посібник / Л. В. Зубик, Я. Я. Зубик, І. М. Карпович. – Рівне : НУВГП, 2010. – 220с.

(1 прим.)

8.

     035   К66

         Корбутяк, В. І.    Довідник для абатурієнтів 2015 [Текст] / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 146с.

(1 прим.)

9.

     656   К66

         Корецька, С. О.    Економіка автомобільного транспорту [Текст] : Навч. посібн. / С. О. Корецька, А. Ю. Якимчук, Т. С. Карпан. – Рівне : НУВГП, 2013. – 309с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

10.

     628(075.8)   К78

         Кравченко, В. С.    Розрахунок систем інженерного обладнання будівель [Текст] : Навч. посібник / В. С. Кравченко, С. Б. Проценко, Н. В. Кравченко. – Рівне : ПП Червінко, 2015. – 496с. – Рек. МОН України

(50 прим.)

11.

     514.18(075)   К82

         Крівцов, В. В.    Проекції з числовими позначками [Текст] : Навч. посібник / В. В. Крівцов, Є. В. Пугачов. – Рівне : НУВГП, 2014. – 135с.

(1 прим.)

12.

     519.6   К91

         Кундрат, А.    Науково-технічні обчислення засобами MATHCAD та MS EXCEL [Текст] : Навч. посібник / А. Кундрат, М. Кундрат. – Рівне : НУВГП, 2014. – 252с. – Рек. МОН України

(3 прим.)

13.

     681.3   Л33

         Лебедь, О. О.    Фізичні основи інформаційних систем [Текст] / О. О. Лебедь, В. Ф. Орленко, О. Д. Кочергіна. – Рівне : НУВГП, 2013. – 185с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

14.

     66.023   М59

         Мікульонок, І. О.    Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнанняхімічних виробництв [Текст] : Підруч. / І. О. Мікульонок. – К. : НТУУ "КПІ", 2010. – 412с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

15.

     66.023   М59

         Мікульонок, І. О.    Механічні, гідромеханічні і масообмінні процеси та обладнання хімічної технології [Текст] : Підруч. / І. О. Мікульонок. – К. : НТУУ "КПІ", 2014. – 340с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

16.

     66.023   М59

         Мікульонок, І. О.    Проектування теплової ізоляції обладнання і трубопроводів [Текст] : Підруч. / І. О. Мікульонок. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – 188с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

17.

     681.3   П19

         Пастушенко, В. Й.    Алгоритмізація і програмування [Текст] : Навчальний посібник / В. Й. Пастушенко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 430с.

(5 прим.)

18.

     331.4   С17

         Самолюк, Н. М.    Фізіологія і психологія праці [Текст] : Навч. посіб. / Н. М. Самолюк. – Рівне : НУВГП, 2013. – 330с.

(1 прим.)

19.

     656   С65

         Сорока, В. С. (Сорока, В.С.. Гладковська О.О.)   Транспортно-експедиційна робота [Текст] : Навч. посіб. / В. С. Сорока. – Рівне : НУВГП, 2013. – 347с.

(1 прим.)

20.

     370   П84

   "Професійно - технічна освіта у вищому навчальному закладі: проблеми та перспектви розвитку" [Текст] : Програма та матеріали семінару. – Суми : СДПУ, 2015. – 50с.

(3 прим.)

21.

     6   В55

   Вісник Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування [Текст] : Педагогічний досвід. (№9). – Рівне : Технічний коледж, 201. – 109с.

(11 прим.)

22.

     21   Н73

   Новий заповіт Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. – Присвячується 450-річчю Пересоопницького Євангелія. – 359с.

(1 прим.)