Циклова комісія хімії та хімічної технології

Циклова комісія “Хімії та хімічної технології” була створена в 2015 році, відділившись від циклової комісії спеціальних навчальних дисциплін з напряму “Екологія”. 

Циклова комісія “Хімії та хімічної технології” була створена в 2015 році, відділившись від циклової комісії спеціальних навчальних дисциплін з напряму “Екологія”. 

Склад циклової комісії «Хімії та хімічної технології»

Голова циклової комісії

Козловець Вікторія Володимирівна,спеціаліст І категорії, викладач хімії та безпеки життєдіяльності.

Члени циклової комісії:

Яцков Микола Васильович, директор Технічного коледжу, професор кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування, м.Рівне. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Української екологічної академії наук, відмінник освіти України.

Васьковець Лідія Іванівна, спеціаліст, викладач хімічних дисциплін, заступник директора з навчально-методичної роботи.

Бялік Людмила Олександрівна, спеціаліст, викладач хімічних дисциплін.

Буденкова Надія Марківна, кандидат хімічних наук, викладач хімічних дисциплін.

Корчик Наталія Михайлівна, кандидат технічних наук, викладач дисциплін з напряму «Хімічні технології».

Мартинюк Галина Валентинівна, кандидат технічних наук, викладач дисциплін з напряму «Хімічні технології».

Парфенчук Валентна Миколаївна, спеціаліст І категорії, , викладач дисциплін з напряму «Хімічні технології».

Мисіна Оксана Іванівна, старший викладач, викладач хімії.

Гаращенко Олексій В’ячеславович, кандидат технічних наук, викладач дисциплін з напряму «Хімічні технології».

хімія 

Циклова комісія є випусковою для спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» і здійснює підготовку фахівців за напрямом 16 «Хімічна та біоінженерія». Викладачі циклової комісії забезпечують викладання таких дисциплін: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Загальна хімічна технологія», «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Фізико-хімічні методи аналізу», «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Устаткування галузі та основи проектування», «Технічний аналіз якості неорганічних речовин і мінеральних добрив» та ін.

Робота циклової комісії спрямована на:

  • на підвищення педагогічної компетентності, майстерності та творчості викладачів комісії;
  • посилення уваги до методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
  • підвищення інтересу студентів до вивчення фахових дисциплін;
  • стимулюванням творчого самовдосконалення студентської молоді;
  • розвиток всебічного морально-етичного виховання та озброєння студентів спеціальності основними знаннями і навичками, знаннями принципів нових інформаційних технологій і вміннями користуватися ними, прагнення розвивати здатність чітко і критично мислити, розв’язувати проблеми та приймати рішення.

     Навчання студентів спеціальностей «Виробництво неорганічних речовин»  відбувається в кабінетах та лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням та мають  достатнє  навчально-методичне забезпечення:

  • кабінет хімії;
  • кабінет фізико-хімічних методів аналізу;
  • кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності та основ екології;
  • лабораторія хімічного аналізу;
  • кабінет приладів і методів контролю за станом навколишнього середовища.

Завідувачами кабінетів і лабораторій постійно проводиться робота з їх переобладнання та забезпечення необхідними реактивами і матеріалами. Систематично вносяться зміни в апаратне і програмне забезпечення.

В   позааудиторний час функціонують гуртки  «Електрон» і «Індикатор», метою діяльності яких є залучення студентів до науково-дослідницької роботи. В період технологічної та переддипломної практик студенти продовжують науково-дослідницьку діяльність на підприємствах міста. За матеріалами виконаних досліджень виступають з доповідями на конференціях, приймають участь в конкурсах студентських науково-дослідницьких робіт та виконують курсові і дипломні роботи.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю. Систематично працюють над поповненням методичного забезпечення дисциплін, які викладають. Викладачами видано: інтерактивні комплекси , навчальні посібники (Техніка лабораторних робіт. Якісний аналіз. Частина 1. Яцков М.В., Боярчук Є. М., Нестерчук Н.В., Практичний посібник з хімії: Книга 1 «Загальна хімія», Книга 2 «Неорганічна та органічна хімія. Варіанти контрольних завдань з хімії» Яцков. М.В., Є.М. Боярчук, «Хімія» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Яцков М.В., Войцешевський Б.Д. (рекомендований МОНУ), методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних робіт, курсового та дипломного проектування, тестових завдань, практик тощо.

Місця практик та працевлаштування: різноманітні хімічні виробництва та фірми: ПАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Консюмер-Скло-Зоря, ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», «Волинь-Цемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» та інші.

Ґрунтовна хімічна підготовка дозволяє випускникам коледжу з успіхом продовжувати навчання у інтегрованих групах Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» на кафедрі технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету

Свій фах викладачі підвищують на кафедрах післядипломної освіти НУВГП

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Досягненням цієї мети – основне завдання викладачів циклової комісії хімії та хімічної технології.